Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 6. 2024

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 25 až 29°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:53
TÝDEN:543
CELKEM:450190

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stanovy svazku a Zakládací listina

Touto dohodou vzniká sdružení s názvem "Svazek obcí mikroregion Třemšín".

"Rožmitálský mikroregion" má působnost na katastrálních územích výše uvedených obcí jak vyznačeno na přiložené mapě, která je součástí této zakládající listiny (celkem 17 020 ha). "Rožmitáslký mikroregion" je Svazek obcí ustavený za účelem podpory rozvoje hnutí za obnovu venkova a sdružuje 7 420 občanů.

                  STANOVY "Svazku obcí mikroregion Třemšín"

                                                           I.
                                 Název a sídlo svazku obcí, statut

1. Název zní: Svazek obcí mikroregion Třemšín (dále jen Svazek)
2. Sídlo Svazku je: Obecní úřad, 262 44, Hvožďany, čp. 80
3. Zakládajícími členy Svazku jsou obce: Rožmitál p. Tř., Hvožďany, Věšín, Volenice, Sedlice, Nepomuk, Vranovice, Bezděkov p. Tř., Vševily, Hudčice a Koupě
4. "Svazek obcí mikroregion Třemšín je právnickou osobou a byl rozhodnutím Okresního úřadu Příbram, právního a kontrolního oddělení, referátu kanceláří přednosty ze dne 2.5.2001, č. j. 249/01, zapsán do regionu sdružení vedeného u OkÚ Příbram pod registr. č. S 2/01.
5. Ekonomickému subjektu Svazek obcí mikroregion Třemšín bylo Českým statistickým úřadem Praha přiděleno identifikační číslo 70919437 dne 23.5.2001

                                                          II.
                                   Předmět, cíle a formy činnosti

1. Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec
2. Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
3. Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
4. Uskutečňování záměru a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku.
5. Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku.
6. Svazek je oprávněn zakládat samostatné (nebo s dalšími účastníky) podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
7. Činnost Svazku se řídí ustanoveními § 43 až § 54 zákona 128/2000 o obcích ze dne 12. dubna 2000.


                                                          III.
                                             Členství ve Svazku

1. Obec vstupují do Svazku na základě kladného rozhodnutí svých zastupitelstev.
2. Zakládajícími členy Svazku jsou obce, které prostřednictvím starostů vyjádřily podpisem a razítkem obce souhlas se vznikem a stanovami Svazku.
3. Členy Svazku mohou být i další obce, které souhlasí s cíli a stanovami Svazku. Jejich členství vznikne podáním písemné přihlášky s podpisem starosty a razítkem obce. Přijetí musí odsouhlasit dvoutřetinová většina všech členů Svazku. Po složení vstupního poplatku ve výši 10 Kč na jednoho obyvatele obce na účet Svazku, se přistupující obec stává řádným členem Svazku. Nový člen Svazku si musí zajistit a uhradit zpracování Programu rozvoje své obce (bude přílohou Programu rozvoje Svazku obcí mikroregion Třemšín).

                                                         IV.
                                  Práva a povinnosti členů Svazku

1. Člen Svazku má zejména právo:
účastnit se svým zástupcem jednání orgánů valné hromady,
navrhovat kandidáty do volených orgánu Svazku,
volit členy orgánů Svazku
Předkládat návrhy orgánům Svazku.

2. Člen Svazku je povinen:
hradit členské příspěvky v rozsahu a způsobem stanoveným valnou hromadou,
vyvíjet činnost v souladu s cíli Svazku
Informovat Svazek o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech týkajících se předmětu činnosti Svazku.


                                                          V.
                                                Orgány Svazku

Orgány Svazku jsou:
valná hromada,
Rada,
předseda a místopředseda,
kontrolor.


                                                         VI.
                                               Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku. Tvoří ji statutární orgány nebo zplnomocnění zástupci členů Svazku.
2. Valnou hromadu svolává Rada podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Rada, popř. předseda nebo místopředsedové, jsou povinni svolat valnou hromadu, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů Svazku, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.
3. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti Svazku, zejména:
určuje zaměření a způsob činnosti Svazku,
volí a odvolává předsedu, místopředsedu a ostatní členy Rady a kontrolora Svazku,
určuje počet členů Rady,
projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, předkládané Radou,
projednává a schvaluje zprávu kontrolora Svazku,
stanoví výši a způsob placení členských příspěvků a obecná pravidla hospodaření s majetkem sdružení,
rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena Svazku v případě sporu,
rozhoduje o změně stanov,
rozhoduje o zrušení Svazku.
4. Valná hromada si může vyhradit právo rozhodnout o věci, které jinak spadá do působnosti jiného orgánu Svazku
5. Usnesení valné hromady podepisuje předseda a místopředsedové.

                                                         VII.
                                                       Rada

1. Rada je výkonným orgánem Svazku. Tvoří ji předseda a dva místopředsedové. Členové rady jsou voleni z řad statutárních orgánů nebo zplnomocněných zástupců.
2. Členové Rady jsou voleni na období 2 let a jsou valnou hromadou kdykoli odvolatelní.
3. Zasedání Rady svolává předseda nebo místopředsedové podle potřeby, nejméně jedenkrát za dva měsíce. Předseda nebo místopředsedové jsou povinni svolat zasedání Rady, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů Svazku nebo jedna třetina členů Rady, a to nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti. V případě nepřítomnosti předsedy svolá zasedání Rady jeden z místopředsedů.
4. Rada zejména:
zajišťuje činnost Svazku mezi zasedáními valné hromady, zajišťuje vedení účetnictví, evidence a archivace,
hospodaří s majetkem Svazku podle pravidel stanovených valnou hromadou a v souladu s právními předpisy,
vypracovává alespoň jednou za rok zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření. Předává je ke schválení valné hromadě.

                                                        VIII.
               Předseda a místopředsedové, jednání jménem Svazku

1. Předseda a místopředsedové jsou statutárními zástupci Svazku, jsou voleni valnou hromadou na období 2 let.
2. Předseda a místopředsedové zajišťují administrativní činnosti Svazku.
3. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředsedové činí jménem Svazku ve vztahu k případným zaměstnancům Svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích.
4. Jménem Svazku jsou oprávněny jednat předseda a místopředsedové Svazku, a to každý samostatně nebo společně. Předseda a místopředsedové se na písemných úkonech podepisují jménem Svazku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Svazku připojí své jméno a označení funkce ve Svazku.


                                                          IX.
                                              Kontrolor Svazku

1. Kontrolor Svazku je kontrolním orgánem Svazku. Je volen valnou hromadou na dobu 2 let a nesmí být členem Rady.
2. kontrolor reviduje finanční hospodaření Svazku a předkládá o tom alespoň jednou ročně zprávu valné hromadě.
3. Zúčastňuje se zasedání Rady s hlasem poradním.


                                                          X.
                                       Hlasování orgánů Svazku

1. Valná hromada je shromáždění zástupců obcí. Každá obec deleguje jednoho zástupce, který disponuje jedním hlasem. (Velikost obce ani majetkového podílu nerozhoduje.)
2. valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na jejích zasedáních přítomní statutární nebo zplnomocnění zástupci alespoň nadpoloviční většiny všech členů Svazku. Usnesení valné hromady je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční většina všech statutárních nebo zplnomocněných zástupců členů Svazku. Jménem člena Svazku může hlasovat vždy jeden, buď statutární, nebo zplnomocněný zástupce. K platnému rozhodnutí o přijetí za člena Svazku, nebo o vyloučení člena Sazku, o změně stanov nebo o zrušení Svazku je však třeba souhlasu statutárních nebo zplnomocněných zástupců alespoň dvou třetin všech členů Svazku.
3. Pokud se sejde usnášení neschopná valná hromada, je rada povinna do jednoho měsíce svolat náhradní valnou hromadu. Taková náhradní valná hromada může bezprostředně navázat na usnášení neschopnou valnou hromadu pouze pokud na tuto možnost byli členové písemně předem upozorněni a pozváni na ni.
4. Rada je usnášení schopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů tohoto orgánu. Usnesení Rady je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční většina všech členů.


                                                         XI.
                                           Hospodaření svazku

1. Hospodaření Svazku se řídí podle pravidel stanovených valnou hromadou a platných právní h předpisů.
2. Příjmy Svazku tvoří zejména:
členské příspěvky placené podle pravidel schválených valnou hromadou
dary a případné dotace
příjmy z činnosti vyvíjené v souladu s cíli Svazku
3. Na ziscích a ztrátách v hospodaření Svazku se podílí členové Svazku v poměru výši svých členských příspěvků, resp. v poměru počtu obyvatel svých obcí.


                                                          XII.
                                              Členské příspěvky

1. Výši a podmínky placení stanoví a mění svým usnesením valná hromada Svazku, a to formou změny stanov Svazku. Aby byly zvýšeni nebo změna splatnosti akceptovatelné pro běžný kalendářní rok, musí k takové změně dojít do 30. listopadu předchozího roku
2. Členský příspěvek obce (nebo města), člena Svazku činí: 5 Kč na jednoho obyvatele a jeden rok.
3. Členský příspěvek je splatný vždy od 31. března daného roku. V prvním roce je členský příspěvek splatný do 90 dnů od zaregistrování Svazku tj. do 31.8.2001.
4. Číslo účtu Svazku 524645379/0800


                                                        XIII.
                                        Zrušení a zánik Svazku

1. O zrušení Svazku může rozhodnout valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů Svazku.
2. V případě, že po zrušení Svazku nepřechází jeho jmění na právního nástupce, jmenuje valná hromada současně s rozhodnutím o zrušení Svazku likvidátora, který pak vypořádá závazky a pohledávky Svazku a zajistí rozdělení případného přebytku mezi členy Svazku. Pro likvidaci platí ustanovení obchodního zákoníku.
3. Svazek zanikne výmazem z registru svazků právnických osob.


                                                        XIV.
                                                Změna stanov

Stanovy mohou být změněny jen na návrh člena Svazku. O změně rozhoduje valná hromada souhlasem dvoutřetinové většiny všech členů Svazku.

Tyto stanovy byly přijaty na ustavující členské schůzi, konané v Rožmitále pod Třemšínem dne 15.12.2000.


              Zakládací listina "Svazku obcí mikroregion Třemšín"

Dne 15.12.2000 uzavřely dohodu o založení Svazku obcí:

Město Rožmitál pod Třemšínem (Voltuš, Hutě p. Tř., Zalány, Strýčkovy, Skuhrov, Pňovice, Nesvačily), zastoupené starostou Ing. Josefem Vondráškem,
obec Hvožďany (Leletice, Pozdyně, Roželov, Mýta, Planiny, Vacíkov), zastoupená starostou Stanislavem Kramosílem,
obec Věšín (Buková, Teslíny), zastoupená starostou Karlem Hutrem,
obec Volenice (Bubovice, Pročevily), zastoupená starostou Jaroslavem Cibulkou,
obec Sedlice (Hoděmyšl), zastoupená starostou Karlem Čejkou,
obec Nepomuk, zastoupená starostou Františkem Hyťhou,
obec Vranovice, zastoupená starostou Zdeňkem Pazderníkem,
obec Bezděkov p. Tř., zastoupená starostou Robertem Trčkou,
obec Vševily, zastoupená starostou Karlem Danielem,
obec Hudčice, zastoupená starostou Ladislavem Truhlářem
a obec Koupě, zastoupená starostou Stanislavem Čiperou.

Touto dohodou vzniká sdružení s názvem "Svazek obcí mikroregion Třemšínem". "Rožmitálský mikroregion" má působnost na katastrálních územích výše uvedených obcí jak vyznačeno na přiložené mapě, která je součástí této zakládající listiny (celkem 17 020 ha). "Rožmitáslký mikroregion" je Svazek obcí ustavený za účelem podpory rozvoje hnutí za obnovu venkova a sdružuje 7 420 občanů.

Základní ideou svazku je koordinovat spolupráci při obnově vesnic se zvláštním zřetelem na ochranu a tvorbu životního prostředí a na zajištění potřebného počtu pracovních příležitostí.

Cílem je podpora obyvatel vesnic, jejich samosprávy a zájmových sdružení, aby se především vlastními silami snažily vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj venkova. Dalším cílem je napomoci v širším ekonomicky spolupracujícím prostoru celkové prosperitě členských obcí a jejich obyvatel.

Pro výkon všech administrativních a právních úkonů zplnomocňuje valná hromada Svazku složená z výše uvedených zástupců obcí Radu (předseda a dva místopředsedové) ve složen. Ing. Josef Vondrášek - předseda, Stanislav Kramosil a Karel Hutr - místopředsedové. Kontrolorem Svazku byl zvolen pan Karel Čejka.

Na důkaz vůle obcí, které zakládají tento Svazek, následují podpisy oprávněných osob, starostů, kteří jsou zastupitelstvy svých obcí pověření členské obce tohoto Svazku zastupovat.

Město Rožmitál pod Třemšínem (Voltuš, Hutě p. Tř., Zalány, Strýčkovy, Skuhrov, Pňovice, Nesvačily), zastoupené starostou Ing. Josefem Vondráškem,
obec Hvožďany (Leletice, Pozdyně, Roželov, Mýta, Planiny, Vacíkov), zastoupená starostou Stanislavem Kramosílem,
obec Věšín (Buková, Teslíny), zastoupená starostou Karlem Hutrem,
obec Volenice (Bubovice, Pročevily), zastoupená starostou Jaroslavem Cibulkou,
obec Sedlice (Hoděmyšl), zastoupená starostou Karlem Čejkou,
obec Nepomuk, zastoupená starostou Františkem Hyťhou,
obec Vranovice, zastoupená starostou Zdeňkem Pazderníkem,
obec Bezděkov p. Tř., zastoupená starostou Robertem Trčkou,
obec Vševily, zastoupená starostou Karlem Danielem,
obec Hudčice, zastoupená starostou Ladislavem Truhlářem
a obec Koupě, zastoupená starostou Stanislavem Čiperou.